Piatok, Október 20, 2017
   
Text
Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Prihlásiť

Medzinárodný vyšehrádsky fond

visegrad fund logo blue 200Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodnou organizáciou so sídlom v Bratislave, založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4)-Česká republika, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenské republiky- 9.júna 2000. Vlády krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) podpísali v máji 1999 v Bratislave zmluvu o vytvorení Medzinárodného Vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave.

Cieľom fondu je podpora rozvoja užšej spolupráce medzi krajinami V4 (a iných krajinách) prostredníctvom podpory spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, výmeny mládeže, cez-hraničnej projekty a podporu cestovného ruchu.

Rozpočet fondu sa skladá z rovnakých príspevkov od vlád krajín V4.  Fond poskytuje podporu v rámci štyroch grantových programov, troch štipendijných programov .  Medzi príjemcami pomoci fondu sú predovšetkým mimovládne organizácie (MVO), obce , miestne a regionálne samosprávy, školy a univerzity, ale aj súkromné firmy a jednotlivci.

Riadiace orgány fondu sú Konferencia ministrov zahraničných vecí a Rada veľvyslancov.  Výkonným orgánom fondu je výkonný riaditeľ a zástupcu výkonného riaditeľa.  Správnym orgánom fondu je sekretariát.

Oficiálnym jazykom fondu je angličtina.

Cieľom fondu je rozvoj užšej spolupráce medzi krajinami V4.

Fond chce podporiť regionálnu spoluprácu V4 pomocou rozvoja spoločných kultúrnych, vedeckých a výchovných projektov, výmeny mladých ľudí a cez hraničnú spoluprácu.

Fond poskytuje nasledovné granty:

Štandardné granty (Standard Grants)

Podporuje aktivity v oblastiach: kultúrna spolupráca, vedecké výmeny a výskum, vzdelávanie, výmeny medzi mladými ľuďmi, cezhraničná spolupráca, podpora turizmu.
Trvanie projektu je max. 12 mesiacov.
Hodnota projektu: nad 4.000 Eur
Finančný príspevok fondu: do 50% všetkých projektových nákladov

Malé granty (Small Grants)

Podporuje aktivity v oblastiach: kultúrna spolupráca, vedecké výmeny a výskumu, vzdelávanie, výmeny medzi mladými ľuďmi, cezhraničná spolupráca, podpora turizmu. Trvanie projektu je max. 6 mesiacov.
Hodnota projektu: do 4.000 Eur
Finančný príspevok fondu: do 50% všetkých projektových nákladov

Vyšehradské štipendiá (Visegrad Scholarships)

Umožňuje akademické výmeny pre členov V4 a pre zahraničných záujemcov študovať v krajinách V4. Štipendiá sú určené pre vzdelávacie (úroveň PhD – štúdia alebo iného post-Master-štúdia) aj výskumné projekty.
„In-coming“ štipendium –špecifické štipendium v rámci VŠP pre študentov z nečlenských krajín EÚ, susediacich s V4 a ktorí chcú tu študovať.
Finančný príspevok fondu: do 50% všetkých projektových nákladov

Vyšehradský strategický program (Visegrad Strategic Programme)

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodnou organizáciou so sídlom v Bratislave, založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4)-Česká republika, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenské republiky- 9.júna 2000.
Cieľom fondu je podpora rozvoja užšej spolupráce medzi krajinami V4 (a iných krajinách) prostredníctvom podpory spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, výmeny mládeže, cezhraničnej projekty a podporu cestovného ruchu.
Rozpočet fondu sa skladá z rovnakých príspevkov od vlád krajín V4.  Fond poskytuje podporu v rámci štyroch grantových programov, troch štipendijných programov a  Medzi príjemcami pomoci fondu sú predovšetkým mimovládne organizácie (MVO), obce , miestne a regionálne samosprávy, školy a univerzity, ale aj súkromné firmy a jednotlivci.
 Riadiace orgány fondu sú Konferencia ministrov zahraničných vecí a Rada veľvyslancov.  Výkonným orgánom fondu je výkonný riaditeľ a zástupcu výkonného riaditeľa.  Správnym orgánom fondu je sekretariát.

Viac informácií na oficiálnej stránke fondu: http://visegradfund.org/

   
Obnovit pôvodné naastavenia

Login Form